Brez izgovora 2023 - 2025 

Brez izgovora 2023 - 2025 

Program je zasnovan z ozirom na učinek, ki ga lahko ima mladinsko delo in delo z mladimi na preprečevanje zasvojenosti. Področja, ki se jih program najbolj dotika, so uporaba tobačnih izdelkov z dodanim poudarkom na novih tobačnih izdelkih, pitje alkohola in uporaba konoplje med mladimi. Področja smo združili v celosten program, ki na mlade vpliva na različne načine za večji pozitivni učinek.

 • Čas trajanja projekta
  november 2022 - november 2025
 • Kraj izvajanja projekta
  Slovenija
 • Spletna stran
 • Opis projekta

  Program je zastavljen v obliki več različnih aktivnosti, saj lahko na ta način dosežemo največje možno število mladih. Aktivnosti se med seboj smiselno dopolnjujejo, vse pa temeljijo na dokazano učinkovitih programih in smernicah ter so namenjene mladim, ki so ena od bolj ranljivih ciljnih skupin za razvoj zasvojenosti. Kljub temu, da so aktivnosti v največji meri osredotočene na mlade v osnovnih in srednjih šolah ter študente, jih dopolnjujejo aktivnosti, vezane tudi na širše dejavnike preventive, kot so zakonska regulacija in preverjanje izvajanja zakona o dostopnosti tobačnih in alkoholnih izdelkov, komunikacijske aktivnosti in analize stanja, ki predstavljajo osnovo za uspešnejše zagovorniške aktivnosti v prihodnosti.

  Naša organizacija strokovno deluje na vsebinskih področjih zasvojenosti, krepitve zdravja, promocije zdravega življenjskega sloga in mladinskega dela, partnerji v projektu pa doprinašajo svoja znanja na ostalih področjih, kot so marketing, izvajanje medijskih in komunikacijskih kampanj, izvedba raziskav in delo na širšem področju kroničnih nenalezljivih bolezni. Skupaj smo zastavili celovit projekt, za katerega verjamemo, da ima pomemben vpliv na prihodnje generacije.

  Program izkorišča vpliv dela mladinskih organizacij na preventivno pred zasvojenostmi, ki imajo dokazano kot ponudniki preventivnih dejavnosti velik potencial. Eden izmed pomembnih elementov je gotovo vrstniško izobraževanje, ki spada med najučinkovitejše preventivne dejavnosti. Gre za proces pridobivanja in usposabljanja vrstniških trenerjev, ki potem izvajajo preventivne dejavnosti v šolah in mladinskih organizacijah. Prednost tovrstne metode je v tem, da se izvajalci udeležencem preventivnih dejavnosti lažje približajo, saj jih družijo podoben jezik, interesi in izkušnje, prav tako pa bolje razumejo njihov položaj in se lažje vživijo vanj. Mladi jim tako bolj zaupajo, kar je zelo pomembno v pogovorih o bolj občutljivih tematikah. Poleg tega je tovrstni način preventive koristen tudi za izvajalce programa; ti namreč pridobijo novo znanje, izboljšajo komunikacijske veščine ter hkrati tudi ponotranjijo določena stališča, kar lahko vpliva na pozitivne vedenjske spremembe. Študije dokazujejo učinkovitost vrstniškega izobraževanja v šolskih preventivnih programih, in sicer so učinki vidni v zmanjšanju uporabe drog. V povezavi s tem se je kot učinkovita metoda pri zmanjševanju porabe alkohola izkazalo tudi mentorstvo, pri katerem gre za podporni odnos, v katerem ena oseba nudi podporo, usmerjanje in konkretno pomoč partnerju, in ki temelji na izmenjavi izkušenj in strokovnega znanja brez mentorjevega pričakovanja osebnih koristi. V naš program mladinskega dela smo tako vključili tako usposabljanje vrstniških izvajalcev kot izvedbo programov z njihove strani, kot tudi vzpostavitev bolj strukturiranega programa mentorstva po principu “mladi za mlade”.

  Med učinkovite preventivne ukrepe, ki jih lahko izvajajo mladinske organizacije, sodi tudi spremljanje prodaje alkoholnih pijač mladoletnim oziroma opitim osebam (Gosselt, 2011). Vemo namreč, da so v praksi alkohol in tobačni izdelki kljub starostni omejitvi v veliki meri dostopni tudi mladoletnim. S tako imenovanimi akcijami skritega nakupovanja lahko mladinske organizacije posredno vplivajo na doslednejše izvajanje zakonodaje.

   Dokazano pa lahko mladinske organizacije vplivajo tudi na politične procese s ciljem vzpostavitve in spreminjanja politik ter vzdrževanja in financiranja kakovostnih programov, in sicer preko zagovorništva, pod katerega sodijo tudi medijske kampanje, nastopi v javnosti ter objavljanje rezultatov raziskav ali anket. Ob sistematičnem pregledu študij se je izkazalo, da imajo medijske kampanje pomemben učinek na zmanjšanje uporabe različnih substanc, vendar le v kombinaciji s programi v šolskem kontekstu in na ravni skupnosti. S tem namenom smo v program vključili tudi zagovorniške in medijske aktivnosti, ki jih dopolnjujejo strokovni preventivni programi, izvedeni v šolskem prostoru.

   Program skozi perspektivo učinkovite preventive tako naslavlja izzive prevelike dostopnosti alkohola, tobaka in konoplje, njihove cene, pomanjkljivega nadzora nad izvajanjem zakonodaje, kot je prepoved prodaje mladoletnim in omejitve oglaševanja ter na drugi strani analizira stanje oglaševanja mladim na različne načine. Na podlagi smernic UNODC in EMCDDA preventivni programi za mlade, tako naše člane kot učence in dijake, dajejo velik poudarek na krepitvi socialnih in osebnih veščin, kar zmanjšuje pojavnost različnih zasvojenosti in zamika uporabo drog. Program je unikaten na svojem področju aktivnega vključevanja in opolnomočenja mladih za izvajanje aktivnosti.

   

  Cilji razpisa, ki jih bo program prek svojih aktivnosti dosegel:

  • večji delež ozaveščene populacije o škodljivosti in tveganjih, povezanih s pitjem alkohola; 
  • manjši delež kršitev področne zakonodaje glede na opravljene nadzore. 
  • manjši delež mladih, ki kadijo ali uporabljajo druge tobačne in povezane izdelke;
  • manjši delež kršitev področne zakonodaje glede na opravljene nadzore. 
  • zmanjšanje deleža mladostnikov, ki so že uporabili prepovedane droge ali druge psihoaktivne snovi; 
  • povečati število varnih okolij za druženje mladih v nočnem času. 
  • povečati delež ozaveščene splošne javnosti o nekemičnih zasvojenostih; 
  • povečati delež populacije, ki jo dosežemo z dokazi podprtimi preventivnimi intervencijami na področju nekemičnih odvisnosti.

   

  Ključne aktivnosti projekta:

  • programi informiranja in ozaveščanja ciljnih skupin o škodljivosti in tveganjih, povezanih s pitjem alkohola; 
  • programi za preprečevanje in zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola med posameznimi posebej ogroženimi ciljnimi skupinami prebivalstva; 
  • programi za spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa brez alkohola; 
  • programi spremljanja izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih. 
  • učinkovito izobraževanje in ozaveščanje javnosti o tveganjih in škodljivih vplivih uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov na zdravje in okolje; 
  • aktivnosti spremljanja izvajanja področne zakonodaje v lokalnih okoljih. 
  • razvoj in implementacija z dokazi podprtih preventivnih aktivnosti za otroke, mladostnike in njihove družine za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi; 
  • izvajanje zgodnjih intervencij za mladostnike in njihove družine pri rekreativni uporabi prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi;
  • aktivnosti namenjene ozaveščanju splošne javnosti o nekemičnih  zasvojenostih.

   

  Partnerji v projektu: 

  Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

  Trenerska akademija

  ADO, Agencija za družbeno odgovornost

  Fakulteta za družbene vede

  Zadnja stran, Zavod za promocijo trajnostnega razvoja

  Mladinsko združenje Brez izgovora Obala

  Mladinsko združenje Brez izgovora Postojna

  Mladinsko združenje Brez izgovora Nova Gorica

  Mladinsko združenje Brez izgovora Kranj

  Mladinsko združenje Brez izgovora Ljubljana

  Mladinsko združenje Brez izgovora Celje

  Mladinsko združenje Brez izgovora Novo mesto

  Mladinsko združenje Brez izgovora Maribor